Loading...

MBËSHTETJA E KOMUNITETIT

-

 

CSGD është përqëndruar intensivisht për rritjen e kapaciteteve të personave LGBTI për organizimin e vetes si aktivistë për të avokuar në përmirësimin e mirëqenies së personave LGBTI. Kjo është bërë përmes shumëllojshmërisë  së trajnimeve, seminareve, diskutimeve në grup, aktivitete sociale, programeve të rrjetëzimit. Qendra drop-in është në dispozicion gjatë gjithë vitit për vizitorët nga komuniteti të cilët mund të përdorin resurset e qendrës, duke përfshirë libra, kompjuterë dhe media të tjera me qëllim për t’u informuar. Nբ dispozicion janë konsultimet direkt me stafin e organizatës, ndihma juridike, seanca psikologjike në Prishtinë, Mitrovicë dhe Prizren, këshillimi dhe testimi për HIV. Nëse keni nevojë për ndonjë prej konsultimeve të përmendura më lartë, mund të na kontaktoni në mënyrë anonime këtu.

Tel:

038-728 417

Project supporters

eu